Sökning: "E-post"

Visar resultat 11 - 15 av 490 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 11. Det sanna priset för #samarbete : Varumärkesimageinverkan vid influencer marketing av kontroversiella produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Sjöberg; Elin Rubin; [2020]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesimage; influencer marketing; kontroversiella produkter; kundbaserat varumärkeskapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ge ökad förståelse för hur influencer marketing av kontroversiella produkter inverkar på influencers och företags varumärkesimage. Syftet har uppnåtts genom besvarandet av forskningsfrågor rörande sociala medie-användares uppfattning av influencers personliga varumärke, företags varumärke samt eventuella skillnader mellan uppfattningarna. LÄS MER

 2. 12. Undervisning om nationella minoriteter i skolan : Undervisning om nationella minoriteter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tanja Mattila; [2020]
  Nyckelord :skolans uppdrag; nationella minoriteter; minoritetsspråk; revitalisering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att ta reda på hur några lärare i norra Sverige ser på sitt uppdrag att undervisa om de fem nationella minoriteterna, hur de arbetar mot läroplanens mål och vilka utmaningar och möjligheter de möter i sin undervisning. I min studie har jag använt en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 3. 13. Patienters följsamhet till preoperativ fasta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Joanna Lindström; Frida Wilkman; [2020]
  Nyckelord :Adherence; Preoperative; Fast; Information; Knowledge; Anesthesia; Följsamhet; Preoperativ; Fasta; Information; Kunskap; Anestesi;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Preoperativ fasta syftar till att minska innehållet- och sänka pH värdet i magsäcken och i sin tur reducera risken för aspiration i samband med induktion. Rekommendationerna som råder idag för preoperativ fasta är sex timmar från fast föda och två timmar från klar vätska. LÄS MER

 4. 14. Särbegåvade barn i förskolan : En intervjustudie om förskolepedagogers uppfattningar om särbegåvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Benjamart Appelberg; Tram Tran; [2020]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskolan; särskild begåvning; särskilt begåvade barn; begåvning; gifted children; gifted; preschool;

  Sammanfattning : Studiesyftet är att undersöka vad förskolepedagoger har för uppfattning om särbegåvning och behovet av stöd för att genomföra ett bra pedagogiskt arbete tillsammans med dessa barn. Kvalitativ studie med semistrukturerad intervju används som metod och fem förskolepedagoger intervjuades via e-post. LÄS MER

 5. 15. En undersökning och implementering för att hitta lämpligast teknik vid e-postläsning : En jämförelse mellan Outlook Mail REST API, Gmail API och IMAP4 baserat på prestanda och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Isac Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Outlook Mail REST API; Gmail API; IMAP4; Parsning; Java; Autentisering; Oauth2; E-post; Easit GO; Outlook Mail REST API; Gmail API; IMAP4; parsning; Java; Autentisering; Oauth2; E-post; Easit GO;

  Sammanfattning : Tekniker för att hämta e-post har sedan länge varit svåra att hantera på grund av brist på en tydlig standard. E-post kan variera i vilka headers som följer med och vilken storlek som är tillåten. De kan även vara skillnader på hur mailet är kodat vilket kan bidra till att mailet inte lyckas parsas på rätt sätt. LÄS MER