Sökning: "ED"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade ordet ED.

 1. 1. High frequency rainfall data disaggregation with a random cascade model : Identifying regional differences in hyetographs in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louis Rulewski Stenberg; [2021]
  Nyckelord :Random cascade model; disaggregation; high frequency; rainfall data; hyetograph; spatial transferability; regional differences; Swedish climate; clustering; Slumpmässig kaskadmodell; disaggregering; högfrekvens; regndata; hyetograf; rumslig överförbarhet; regionala skillnader; Sveriges klimat; klustring;

  Sammanfattning : The field of urban hydrology is in need of high temporal resolution data series in order to effectively model and analyse existing and future trends in extreme precipitation. When high resolution data sets are, for any number of reasons, not available for a given location, the technique of disaggregation using a random cascade model can be applied. LÄS MER

 2. 2. Vuxna patienters upplevelser av sjuksköterskors omhändertagande på en akutmottagning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Persson; Emma Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Emergency department; Experience; Nurse; Patient.; Akutmottagning; Kommunikation; Patient; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor kommer någon gång att behöva besöka en akutmottagning, vare sig det är för sin egen skull eller som anhörig. Ett besök på akutmottagningen kan präglas av oro, ängslan och rädsla då väntetiderna kan vara långa och personalen otillräcklig i form av en för liten mängd personal. LÄS MER

 3. 3. Gender in the English Language Classroom : A comparative study of gender portrayals in textbooks for the course English 6 in the Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Josefin Willman; [2021]
  Nyckelord :critical discourse analysis; gender; sex; textbook analysis; upper secondary school;

  Sammanfattning : This study aims to explore how textbooks aiming at the course English 6 in the Swedish upper secondary school display male, female and transgendered characters in fictional texts. The study also seeks to investigate what genders are represented in the authors of the analysed fictional texts in the textbooks. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskeinitierad intervention för sköra äldre på akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Patricia Real Svensson; Daniela Tapia Mendoza; [2021]
  Nyckelord :Emergency service hospital; Frail elderly; Nurses; Length of stay; Akutmottagning; Sköra äldre; Sjuksköterskor; Vistelsetid;

  Sammanfattning : På Sveriges akutmottagningar ses att vistelsetiden ökar och att äldre över 65 år är de som står för nära hälften av alla akutbesök och mer än hälften av all sammanlagd vårdtid. Vistelsetiden inom sjukvården beskrivs med två begrepp, LOS som står för den totala vistelsetiden inom sjukhuset och ED LOS som beskriver vistelsetiden på akutmottagningen. LÄS MER

 5. 5. Numerisk modellering av deformationer och portryck i en experimentdamm : Jämförelse mellan in-situmätningar och FE-simuleringar i PLAXIS 2D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Adam Sjödin; [2021]
  Nyckelord :Fully-coupled flow deformation; Embankment dam; Hardening Soil; Unsaturated conditions; Optimisation; PLAXIS; SoilTest; Triaxial test; van Genuchten; Soil-water characteristic curve; Soil-water retention curve; Saturation; Flödes-deformationsanalys; Fyllningsdamm; Hardening Soil; Omättade förhållanden; Optimering; PLAXIS; SoilTest; Triaxialförsök; van Genuchten; Vattenbindningskurva; Vattenmättnad;

  Sammanfattning : Under hösten 2019 har Vattenfall Research & Development byggt en experimentell jordfyllningsdamm i Älvkarleby med dimensionerna 20x15x4 meter. Delar av experimentdammen är konventionellt konstruerade och har installerats med geoteknisk utrustning som utgörs av bland annat inklinometrar och portrycksgivare. LÄS MER