Sökning: "EG-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet EG-rätt.

 1. 1. IPRED-lagen - Ett effektivt eller för långtgående kontrollmedel?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Schöniger; [2010-03-04]
  Nyckelord :EG-rätt;

  Sammanfattning : Sedan början av året 2009 har ett av de hetaste ämnena inom den allmänna debatten varit fildelningen över Internet. Den intensifierades i och med att den nya Ipred-lagen skulle träda i kraft den 1 april 2009, som en följd av Ipred-direktivet. LÄS MER

 2. 2. Kan förslaget om SPE-Bolag vara en lösning på problematiken kring etableringsfriheten inom EU?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Anna Wall; [2010]
  Nyckelord :EG-rätt; Bolagsrätt; Etableringsfrihet; SPE-bolag;

  Sammanfattning : Inom gemenskapen pågår idag ett harmoniseringsarbete beträffande både de nationella bolagsstiftningarna, men även vad gäller utvecklingen av överstatliga bolagsformer, där ibland det liggande förslaget om SPE-bolag. I det gemenskapsrättsliga fördraget regleras genom art. 49 samt 54 EUF den grundläggande etableringsfriheten. LÄS MER

 3. 3. Fysiska personers beskattning av Internetpoker

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Johan Andersson; [2010]
  Nyckelord :Skatterätt; poker; Internetpoker; lotteri; slump; tävling; EG-rätt; OECD.;

  Sammanfattning : Lotteri- och spelmarknaden har historiskt varit isolerad till respektive land inom EU, men i och med den tekniska utvecklingen har detta förändrats. Internetpoker är en verksamhet som sedan början av 2000-talet har haft en stadig tillväxt. Den variant av Internetpoker som kanske har haft störst genomslagskraft är Texas hold’em. LÄS MER

 4. 4. Rund stav i ett fyrkantigt hål? En studie av domstols officialprövning av forumfrågor i konsumentmål mot bakgrund av EG-domstolens avgörande i C-240/98 till C-244/98 Océano

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Wallerman; [2009-09-21]
  Nyckelord :EG-rätt; Processrätt;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsatsen behandlar domstols officialprövning av forumfrågor i konsumentmål ur ett civilprocessuellt och EG-rättsligt perspektiv. Bakgrunden är målet C-240-244/98 Océano, i vilket EG-domstolen fastslog att en nationell domstol ska ha möjlighet att av¬visa en stämningsansökan ex officio, om den domstolens behörighet grundats på en oskälig prorogationsklausul i ett standardavtal mellan näringsidkare och konsu¬ment. LÄS MER

 5. 5. Sakägarbegreppet i miljöbalken. Enskildas möjlighet att överklaga miljömål

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Hulander; [2009-09-21]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : ResuméUppsatsen behandlar det processuella sakägarbegreppet enligt 16 kap 12 § 1 st. MB eller mer precist vem som kan överklaga beslut och domar som meddelas enligt miljöbalken. Ända sedan miljöbalkens tillkomst har frågan om sakägarbegreppet diskuterats intensivt bland miljöjurister. LÄS MER