Sökning: "EHT"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet EHT.

 1. 1. Trollspö och mirakelkur eller arbete som förändringsagent : Yrkesrollen som speciallärare i praktik och teori

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Olofsson; Mirzeta Talic; [2019]
  Nyckelord :Special education; mathematical difficulties; degree; profession; mathematics; jurisdiction; relational perspective; categorical perspecitve.; Speciallärare; matematiksvårigheter; examensordning; profession; matematik; jurisdiktion relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera hur speciallärare med inriktning matematikutveckling och dess rektorer ser på speciallärarens roll och dess arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen. Metodvalet vid genomförandet av studien var en kvalitativ metod i form av 10 intervjuer där 5 speciallärare med inriktning mot matematikutveckling och dess 5 rektorer medverkade. LÄS MER

 2. 2. En gynnsam återgångsprocess : Olika yrkeskategoriers perspektiv på återgång från särskild undervisningsgrupp till ordinarie klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Nordin; Linda Sunesson; [2019]
  Nyckelord :Återgångsprocess; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur återgångar för elever från särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) till ordinarie skola planeras och genomförs, samt undersöka samverkan mellan de olika skolformer. På vilka sätt kan återgångsprocessen gynnas respektive försvåras och vad begreppet återgång har inneburit för informanterna i studien. LÄS MER

 3. 3. Diket växer igen- en kvalitativ studie kring övergångar mellan skolformer ur skolledares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Holmström; Birgitta Påhlman; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; skolledare; särskilt stöd; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Holmström, Lina. Påhlman, Birgitta (2019). Diket växer igen- en kvalitativ studie kring övergångar mellan skolformer ur skolledares perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Det mångprofessionella elevhälsoteamet samt studie- och yrkesvägledarens roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Irena Ch V Adamsson; [2019]
  Nyckelord :förebyggande; hälsofrämjande; samarbete; samverkan;

  Sammanfattning : Studien syftar dels till att undersöka hur samverkan respektive samarbete kan ske utifrån arbetet med elevhälsoteam (EHT). Dels att lyfta fram hur hälsofrämjande och förebyggande arbete kan ske i de perspektiven. LÄS MER

 5. 5. Släcka bränder och tända gnistor. : Elevhälsoteamets arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annika Niklasson; Tove Jais Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsa; EHT; förebygga; hälsofrämja; KASAM; patogent perspektiv; ramfaktorteori; rektor; salutogent perspektiv; samverka; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka elevhälsoteams erfarenhet och uppfattning gällande samverkan i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det är en kvalitativ studie av två skolors elevhälsoteam, där vi genomförde semistrukturerade intervjuer och ville belysa hur professioner inom elevhälsan tolkar sitt uppdrag. LÄS MER