Sökning: "EHT"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet EHT.

 1. 1. Elevhälsoteamets organisation - ett frirum En intervjustudie med elevhälsoansvariga på högstadieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Lind; Zeke Olofson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Elevhälsa; Elevhälsoteam; EHT; Organisation Frirum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och jämföra hur elevhälsoansvariga beskriver hur EHT:s arbete är organiserat på ett antal svenska högstadieskolor. Frågeställningar: Vilka professioner väljer skolorna att ha i sitt EHT? Hur ser EHT:s ärendegång ut? Hur och när sker samarbete och återkoppling till övrig personal på skolorna? Varför har skolorna valt att organisera EHT:s arbete på det sätt de gör? Vilka för- och nackdelar ser elevhälsoansvariga med sin organisation och vilka utvecklingsmöjligheter ser de?Studien lyfter olika organisationsteorier, forskning kring skolan som organisation samt tidigare forskning kring elevhälsans arbete och organisation. LÄS MER

 2. 2. Hunden som pedagogisk resurs i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Lindhart Jörgensen; Anna Lundblad; [2020]
  Nyckelord :Grundskola; Hund i skolan; Lärande; Motivation; Pedagogisk resurs;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Jörgensen, Lindhart Louise & Lundblad, Anna (2020). Hunden som pedagogisk resurs i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Fakulteten för lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Trollspö och mirakelkur eller arbete som förändringsagent : Yrkesrollen som speciallärare i praktik och teori

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Olofsson; Mirzeta Talic; [2019]
  Nyckelord :Special education; mathematical difficulties; degree; profession; mathematics; jurisdiction; relational perspective; categorical perspecitve.; Speciallärare; matematiksvårigheter; examensordning; profession; matematik; jurisdiktion relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera hur speciallärare med inriktning matematikutveckling och dess rektorer ser på speciallärarens roll och dess arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen. Metodvalet vid genomförandet av studien var en kvalitativ metod i form av 10 intervjuer där 5 speciallärare med inriktning mot matematikutveckling och dess 5 rektorer medverkade. LÄS MER

 4. 4. En gynnsam återgångsprocess : Olika yrkeskategoriers perspektiv på återgång från särskild undervisningsgrupp till ordinarie klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Nordin; Linda Sunesson; [2019]
  Nyckelord :Återgångsprocess; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur återgångar för elever från särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) till ordinarie skola planeras och genomförs, samt undersöka samverkan mellan de olika skolformer. På vilka sätt kan återgångsprocessen gynnas respektive försvåras och vad begreppet återgång har inneburit för informanterna i studien. LÄS MER

 5. 5. "Det kan ju inte bli sämre av att ha med SYV i EHT någon gång ibland" : En studie om tillgänglighet till elevhälsa och studie- och yrkesvägledares deltagande i elevhälsoteam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Lilja; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; organisering; elevhälsa; elevhälsoteam; studie- och yrkesvägledare; styrdokument; huvudman; rektor.;

  Sammanfattning : Elevhälsoteam ges skilda förutsättningar och organiseras olika skolor emellan, trots skollagens bestämmelse att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Med hjälp av dokumentstudier och fokusgrupper som metod syftar denna studie till att undersöka vad skollag, andra nationella föreskrifter och Skolverkets allmänna råd fastslår kring organisationen av tillgänglighet till elevhälsan samt studie- och yrkesvägledares delaktighet i elevhälsoteam (teori). LÄS MER