Sökning: "ENV 1187"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ENV 1187.

  1. 1. Örtsedumtak - En kartläggning av ett örtsedumtaks brandegenskaper och utformning med avseende på brand

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

    Författare :Alexander Elias; Daniel Håkansson; [2017]
    Nyckelord :Extensive green roof; green roof; roof fire; fire spread; fuel moisture content; NT Fire 006; ENV 1187; combustible roof covering; herb sedum roof; Extensivt grönt tak; gröna tak; takbränder; brandspridning; bränslefukthalt; brännbar taktäckning; örtsedumtak; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Green roofs are becoming increasingly more popular due to the fact of their many benefits. The aim of this report is to investigate the level of fire safety in extensive green roofs, which includes a variety of sedum, herbs and grass, in urban environments. LÄS MER