Sökning: "EPDS"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet EPDS.

 1. 1. Hur valet av stommaterial påverkar en enplans hallbyggnad med lagerverksamhet : - En parameterstudie avseende en stål- och en träkonstruktion

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Andreas Sandin Landberg; [2019]
  Nyckelord :KL-wood; wooden frame; hallbuilding; climate impact; lifecyclecost; KL-trä; trästomme; hallbyggnad; klimatpåverkan; livscykelkostnad;

  Sammanfattning : De senaste siffrorna från Boverkets klimatindikatorer visade att byggbranschen, år 2016, stod för ett utsläpp av 21 Mton CO2e (koldioxidekvivalenter). Det motsvarade 18 % av de totala nationella utsläppen. LÄS MER

 2. 2. En studie om konstruktörer kan minska klimatpåverkan av koldioxid från betong via kravspecifikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Frida Staffansson; [2019]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; LCA; Environmental Product Declaration; EPD; Sustainable Development Goals 2030; environmental impact; carbon dioxide equivalent; concrete quality; w c ratio; exposure class; cement; cement type; Life Cycle Assessment; LCA; Environmental Product Declaration; EPD; Agenda 2030; klimatpåverkan; koldioxidekvivalenter; betongkvalitet; vct; exponeringsklass; cement; cementtyp;

  Sammanfattning : Syfte: Byggindustrin kommer framförallt att påverkas av hållbarhetsutvecklingens framfart. FN har satt hållbarhetsmål presenterade i Agenda 2030 och för att möta dessa mål måste hållbarhet stå i fokus för både yrkesverksamma och intressenter. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad vid postpartum depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Brunnander; Ivar Kronqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Every year 8-15% of Swedish women is diagnosed with a postpartum depression after giving birth, this translates to 10 000 women every year. These depressions can continue for weeks up to years and does not only affect the well-being of the mother but also the development of the child due to lack of bonding between the mother and the child. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av depressiva symtom hos pappor

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Depression; Pappor; EPDS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Edinburgh Postnatal Depression Scale är en screeningmetod som fungerar för att fånga upp mammors symtom på förlossningsdepression, men även pappor kan drabbas av depression i samband med att de blir föräldrar. En Screeningmetod som fångar upp depressiva symtom hos pappor saknas i dagsläget. LÄS MER

 5. 5. Barnhälsovårdssköterskors erfarenhet av arbete med nyblivna fäder- en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Charlotte Ravald; Sara Stålhand; [2017]
  Nyckelord :barnhälsovård; EPDS; familjefokuserad omvårdnad; fäder; hälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER