Sökning: "EQ-5D"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet EQ-5D.

 1. 1. Hälsorelaterad livskvalitet ett år efter hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Boel Karlsson; Anna Brantmark; [2019-08-07]
  Nyckelord :Hälsorelaterad livskvalitet; EQ-5D; hjärttransplantation; organfunktion; arbetsförmåga; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är aktuella för hjärttransplantation har en nedsatt livskvalitet vilket förbättras avsevärt vid transplantation men är fortsatt sämre jämfört med den övriga befolkningen.Syfte: Att undersöka hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos vuxna personer ett år efter hjärttransplantation. LÄS MER

 2. 2. Ökar livskvalitet hos personer som injicerar droger när tillgång till sprututbyte finns? : En longitudinell studie på Stockholms Sprututbyte

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Näslund; [2019]
  Nyckelord :Needle and syringe exchange; People who inject drugs; Quality of life; Livskvalitet; Sprututbyte; Personer som injicerar droger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som injicerar droger har i tidigare studier visat sig ha en lägre livskvalitet än andra populationer och många lider av psykisk ohälsa. Spridning av blodsmittor som hiv och hepatiter och andra blodburna infektioner kan vara en risk vid injicering. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos patienter som överlevt sepsis : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Appeltooft; Kajsa Rundström; [2019]
  Nyckelord :Sepsis; Quality of Life; Survivors; Sense of Coherence; Sepsis; Livskvalitet; Lverlevare; Känsla av sammanhang; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund Sepsis är en livshotande dysfunktion i ett eller flera organsystem orsakad av stört systemiskt svar på infektion. Patienterna som överlevt sepsis upplever ofta övergående eller permanenta komplikationer med påverkan på deras livskvalitet. Livskvalitet är inget fast begrepp men kan beskrivas som personens nivå av välmående. LÄS MER

 4. 4. Kostnadsnyttoanalys av ortoser för nedre extremiteten baserad på självupplevd hälsa enligt EQ-5D-3L

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Ingemarsson; [2019]
  Nyckelord :cost-utility; QALY; orthoses; quality of life; EQ-5D;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Ortopedtekniska hjälpmedel har som övergripande syfte att göra det möjligt för människor att i sin vardag och livsstil vara rörliga, aktiva och delaktiga trots en fysisk funktionsnedsättning. För finansiering av ortopedtekniska hjälpmedel i Sverige ansvarar uteslutande det offentliga i form av landsting och regioner, vilka har en begränsad summa pengar att hushålla med. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet efter artroplastik och betydelsen av tidig mobilisering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Max Johansson; Joakim Häggblom; [2019]
  Nyckelord :Tidig mobilisering; Artroplastik; Vårdtid; Livskvalitet; Patienthälsa.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Medelåldern för befolkningen i Sverige blir högre. Det kommer leda till att antalet höft- och knäoperationer ökar. Således krävs det mer forskning för att optimera omhändertagandet av patienterna i denna patientgrupp. LÄS MER