Sökning: "ERI modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ERI modellen.

 1. 1. Yrkesrollens effekt på bankanställdas stressupplevelser : Stress som resultat av påtryckningar från arbetslivet och osäkra arbetsförhållanden i dagens arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alexandra Oanes; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; yrkesroll; arbetskrav; emotioner; välmående; korttidsanställning; bankanställda;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att besvara hur korttidsanställda banktjänstemän upplevde stress i arbetet på grund av deras yrkesroller och arbetssituationer, samt undersöka hur och varför dessa banktjänstemän hanterade den arbetsrelaterade stressen. För att undersöka detta utgick studien från en kvalitativ ansats där telefonintervjuer genomfördes med fyra heltidsanställda banktjänstemän som hade korttidsanställningar. LÄS MER

 2. 2. ”Resultatbaserad lön genomsyrar allt” : En kvalitativ studie av fastighetsmäklares uppfattningar om resultatbaserad lön

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annika Pekkari; [2020]
  Nyckelord :Real estate agent; results-based salary; societal trends and processes; boundless work; The Model of Effort-Reward Imbalance at Work; Fastighetsmäklare; resultatbaserad lön; samhällstrender och processer; gränslöst arbete; ERI-modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera fastighetsmäklares uppfattningar om löneformen endast resultatbaserad lön och dess betydelse för deras livssituation. För att kunna uppfylla studiens syfte undersöks även hur löneformen kan förstås och förklaras utifrån tidstypiska samhällstrender och processer. LÄS MER

 3. 3. Motivationens modererande effekt på stress i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ericsson; Matilda Günther; [2019]
  Nyckelord :PSM; Public Service Motivation; arbetsrelaterad stress; Effort Reward Imbalancemodellen; ERI- modellen; E R-kvot;

  Sammanfattning : Denna uppsats bidrar till forskning kring hur motivation påverkar relationen mellan stressorer och arbetsrelaterad stress. Specifikt studeras hur offentliganställdas motivation att arbeta för samhället, deras Public Service Motivation (PSM) påverkar den effekt kvoten mellan ansträngning och belöning har på deras stress. LÄS MER

 4. 4. Motivation till att göra ett bra arbete i läraryrket : Hur ledarskap och sociala relationer bidrar till motivation att göra ett bra arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sebastian Magnusson; Markus Meltzer; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Sociala relationer; Ledarskap; Belöning och Stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares upplevelse av ledarskap och sociala relationer på arbetsplatsen samt lärares upplevda motivation till att göra ett bra arbete. Studien genomfördes med kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerade intervjuer, antalet respondenter till uppsatsen är sex. LÄS MER

 5. 5. KOMMUNIKATION OCH STRESS - EN STUDIE OM FÖRMÅNSSYSTEMET INOM SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Simonsson; Louise Andersson; [2016-01-05]
  Nyckelord :förmånssystem; arbetstillfredsställelse; Effort-Reward Imbalance model; välmående; informations- och kommunikationskanaler; intern marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka uppfattningar och tolkningar hos sjuksköterskor ochundersköterskor gällande förmånssystemet på ett sjukhus inom offentlig sektor. Med hjälp av intervjuer ska vi se om det är på grund av bristen av kommunikation som inte förmånnsystemet utnyttjas samt kunna sänka den upplevda stressen genom förmånssystemet. LÄS MER