Sökning: "ESD1"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ESD1.

  1. 1. Utbildning och hållbar utveckling : En studie av innehåll och normativitet i utsagor om hållbar utveckling i utbildningssammanhang

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Engström Alexis; [2014]
    Nyckelord :Ämnesdidaktik; Innehåll; Utbildning och hållbar utveckling; ESD1; ESD 2; Normativitet;

    Sammanfattning : Inom utbildning och hållbar utveckling pågår en debatt om det är utbildningensroll att främja enskilda beteenden som av experter definieras som hållbara. Åsikterna kan delas upp i utbildning förhållbar utveckling och utbildning somhållbar utveckling, där den senare är skeptisk till experters förmåga att säkert veta om ett beteende är mer hållbartän ett annat och iställetförespråkar en pluralistisk och kritisk ingång där självständigt tänkande premieras. LÄS MER