Sökning: "EU legitimitet"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden EU legitimitet.

 1. 1. Horisontell direkt effekt av EU-stadgan: Tillräcklig i sig-doktrinen och dess otillräcklighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ann-Marie Lindqvist; [2021-04-22]
  Nyckelord :EU-rätt; EU-stadgan; EU-domstolen; Horisontell direkt effekt; Direkt effekt; Horisontalitet; Drittwirkung; Tredjemansverkan; Grundläggande fri- och rättigheter; Allmänna EU-rättsliga principer; Legitimitet; Metodologi; Eleni Frantziou;

  Sammanfattning : Alltsedan EU-stadgan antogs och sedermera blev rättsligt bindande har det i den akademiska debatten diskuterats vilka verkningar denna kan få i relationer mellan privata rättssubjekt. Uppsatsen undersöker denna fråga och reder ut vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att stadgan ska få horisontell direkt effekt. LÄS MER

 2. 2. Vad är motiven bakom godstransportföretags miljöarbete? En kvalitativ studie om varför godstransportföretag väljer att implementerar ett miljöarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Demhat Deniz; Tove Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens befolkning fortsätter att växa vilket i sin tur leder till att konsumtionsmönster  förändras, där varor från detaljhandeln och inte minst E-handeln, har kommit att öka markant. Detta har i sin tur lett till att godstransporterna ökat, där de nu står för en stor del av de totala utsläppen. LÄS MER

 3. 3. EU-Taxonomin från icke-finansiella företags perspektiv : En kvalitativ studie om hålbarhetsredovisning och hållbarhetsstyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lukas Larsson; Fredrik Lindeborg; [2021]
  Nyckelord :EU-taxonomi; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsstyrning; intressenter; legitimitet; vattenkraft; icke-finansiella företag;

  Sammanfattning : Title  The EU Taxonomy from non-financial enterprises perspective - A qualitative study on sustainability reporting and management.  Purpose  The purpose of this essay is to get a better understanding of how the EU Taxonomy will impact non-financial enterprises sustainability reporting and management and what that implies for the non-financial enterprise's legitimacy and relation to stakeholders. LÄS MER

 4. 4. Reglerad hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om skillnader mellan branscher gällande omfattning av hållbarhetsrapportering i svenska medelstora aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Israels; Felicia Sandersnäs; [2020-09-03]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; SFS 2016:947; 2014 95 EU; bransch; intressenter; legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhet har över åren fått större utrymme bland samhälletsaktörer, vilket har ökat efterfrågan på hållbarhetsinformation från företag. År 2016 upprättadesdärför ett svenskt lagkrav gällande hållbarhetsrapportering, med grund i ett EU-direktiv från2014. LÄS MER

 5. 5. BOSTADSPOLITIK FÖR VEM? En kritisk analys av bostadspolitiska förändringar av hyresmarknadssystem i Göteborg och Amsterdam – från EU- till stadsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Norborg; [2020-05-18]
  Nyckelord :Bostadspolitik; EU policy; Sverige; Nederländerna; Amsterdam; Göteborg; ojämlikhet; gentrifiering; segregation; urban förnyelse; renovering; marknadisering; marknadshyra; hyreskontroll; social blandning; diskurs; legitimitet; subsidiaritet; Housing policy; EU policy; Sweden; Netherlands; Amsterdam; Gothenburg; inequality; gentrification; segregation; urban regeneration; renovation; marketization; market rent; rent regulation; social mixing; discourse; legitimacy; subsidiarity;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate EU policy on housing with focus on legitimacy and guidelines, and to connect EU policy with development on affordable rental housing in Gothenburg and Amsterdam. Both Sweden and the Netherlands changed national housing policies under EU influence during the last decade, which might have implications on available affordable rental housing and development of gentrification and segregation, which this thesis also aim to cast light on. LÄS MER