Sökning: "EU-direktiv"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet EU-direktiv.

 1. 1. Direktiv 2014/95/EU:s påverkan på rapportering av social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora von Feilitzen; Jamie Högberg; [2021-09-13]
  Nyckelord :GRI; CSR; Transparens; EU-direktiv; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Direktivets krav på företag att upprätta hållbarhetsredovisningtillkom för att handskas med hållbarhetsrapporteringens brister. Denna studie vill undersökahur direktivet påverkar den sociala hållbarhetsrapporteringen. LÄS MER

 2. 2. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar – en kartläggning samt analys av upphandlingsregelverkets praktiska tillämpningsproblem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rick Cuperus; [2021]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; arbetsrätt; EU-rätt; sociala hänsyn; arbetsrättsliga villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom Sveriges implementering av EU:s 2014 års upphandlingsdirektiv innehåller svensk rätt sedan år 2017 såväl fakultativa som obligatoriska bestämmelser om ställandet av arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar. Denna uppsats identifierar dock flera praktiska svårigheter gällande användandet av dessa bestämmelser på grund av den svenska arbetsmarknadsmodellens särdrag. LÄS MER

 4. 4. Revisorernas utbildning för att granska hållbarhetsrapporten : En kvalitativ studie om revisorernas utbildning och profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dennis Ivar; Freddie Hjertberg; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability report; review; auditor; professional theory; education; knowledge; qualitative information; transparency; knowledge gap; credibility; Hållbarhet; hållbarhetsrapport; hållbarhetsredovisning; granskning; revisor; professionsteorin; utbildning; kunskap; kvalitativ information; transparens; kunskapsglapp; trovärdighet;

  Sammanfattning : Redovisning av hållbarhetsaspekter är ett verktyg som varit under utveckling en längre tid. Bådesamhället och intressenterna har börjat ställa krav på att företag måste ta sitt ansvar och visaupp hur de redovisar hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Hur har transparensen i företagens hållbarhetsredovisning utvecklats genom nytt lagkrav? : En komparativ studie av företag i två olika branscher.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexandra Pettersson; Linnea Ylipää; Albert Åhs; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Hållbar utveckling; Transparens; CSR; GRI;

  Sammanfattning : Inledning: Efter ett EU-direktiv infördes under år 2017 en ny lag som innebär att företag som uppfyller vissa krav måste hållbarhetsredovisa. I EU-direktivet nämns transparens som en viktig faktor. LÄS MER