Sökning: "EU-elections Politiskt kommunikation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden EU-elections Politiskt kommunikation.

  1. 1. EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Julia Malmgren; Beatrice Backman; [2019]
    Nyckelord :Political communication; youth political participation; medialogic; political logic; social media; EU-elections Politiskt kommunikation; ungdomars politiska deltagande; medielogiken; politiska logiken; sociala medier; EU-val; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet; Valmyndigheten. LÄS MER