Sökning: "EU-skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet EU-skatterätt.

 1. 1. Gränsöverskridande resultatutjämning : En analys mot bakgrund av EU-domstolens praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Resultatutjämning; Gränsöverskridande resultatutjämning; Marks Spencer; Memira; Holmen; Internationell skatterätt; EU-skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Befrielse från kupongskatt för utländska bolags näringsbetingade andelar - Bulvanregelns och den EU-rättsliga missbruksprincipens inverkan på möjligheten till skattebefrielse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; källskatt; kupongskatt; bulvanregel; EU-skatterätt; missbruksprincip; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag kan använda sig av en holdingbolagsstruktur för att vinstförskjutning ska ske mellan koncernbolag i syfte att minska skattebelastningen. I den svenska kupongskattelagen finns ett undantag från källskatt på utdelningar till utländska bolag, som bedöms motsvara ett svenskt aktiebolag, från deras näringsbetingade andelar. LÄS MER

 3. 3. Generalklausulen mot skatteflykt i ATAD - ordalydelse, innebörd och förhållande till EU-domstolens praxis om rättfärdigande av nationella skatteflyktsåtgärder som vidtagits i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adina Harlacher; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU-skatterätt; skatteflyktsdirektivet; ATAD; Anti Tax Avoidence Directive; artikel 6; generalklausul mot skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (ATAD) trädde i kraft, står de nationella rättstillämparna i EU:s medlemsstater inför uppgiften att tolka sina skatteflyktsregler konformt med direktivet. I brist på vägledande praxis från EU-domstolen om hur direktivets minimikrav ska tolkas, har ATAD och formuleringen av dess bestämmelser gett upphov till nya EU-rättliga frågor kring vilka villkor som gäller för medlemstatera när de vidtar åtgärder i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden. LÄS MER

 4. 4. Att dela på notan - Om expertskatten, beloppsregeln och EU-rättens fyra friheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Vallgren; [2018]
  Nyckelord :Split payroll; Expertskatt; EU-skatterätt; EU-rätt; förenlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. EU-domstolens symmetriargument och dess tillämpning på valutakursförluster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Blomquist; [2018]
  Nyckelord :Symmetriargument; skatterätt; EU-domstolen; EU-skatterätt; EU-rätt; företagsbeskattning; X AB mot Skatteverket; Symmetriargumentet;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att genom den rättsdogmatiska och EU-rättsliga metoden utreda innebörden av EU-domstolens symmetriargument. Därutöver utreder arbetet hur detta symmetriargument kan tillämpas i mål rörande valutakursförluster. LÄS MER