Sökning: "EXAMENSARBETE projektledning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden EXAMENSARBETE projektledning.

 1. 1. Examensarbete : Skillnader mellan teoretisk, planerad och praktiskt genomförd projektledning inom anläggningsbyggande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Projektledning; bygg- och anläggningssektorn; planeringsprocess; projektstyrning;

  Sammanfattning : The Swedish population is growing and is expected to hit 11 million in 2025, at the same time there is a lack of residence. Beside the need to construct residence there is also a need for increased infrastructure for a growing city. LÄS MER

 2. 2. Exploring the non-technical challenges : A case study of identity and access management projects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pontus Engström; [2019]
  Nyckelord :IAM-project; IS IT project; project management; organizational change; challenges; IAM projekt; IS IT projekt; projektledning; organisatoriska förändringar; utmaningar;

  Sammanfattning : The implementation of an Identity and Access Management (IAM) solution is a complex process to manage, consuming multiple years and involves organizational changes. In its nature, several challenges tend to appear to different stakeholders involved in the process. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Agile Project Management on Knowledge Sharing in a Team : A Study Conducted at an Engineering Consultancy Firm

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linnea Gabrielsson; Zanwer Hasan; [2019]
  Nyckelord :Consultancy Firm; Knowledge Sharing; Project Management; Agile Methods; Agile Project Management; Konsultföretag; Kunskapsdelning; Projektledning; Agila Metoder; Agil Projektledning;

  Sammanfattning : Several studies have been conducted regarding the importance of knowledge managementwithin an organization. Furthermore, due to the successful outcome of the implementation ofagile project management approaches within the IT-sector, they have been implemented inother sectors as well. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhetsåterföring i projekt inom LKAB Södra samt kommunikation gällande förändringar uppkomna till följd av projekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Melanie Göthe; Carola Andersson; [2019]
  Nyckelord :change; communication; continuous improvement; knowledge management; organization culture; project guidelines; project management; erfarenhetsåterföring; förändring; kommunikation; organisationskultur; projektarbetssätt; projektledning; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att, med hjälp av kunskap och färdigheter som förvärvats under utbildningens gång samt nyförvärvad kunskap, utveckla och förbättra två tidigare identifierade förbättringsområden hos LKAB. För att säkerställa att syftet uppfylldes användes frågeställningar gällande hur organisationens erfarenhetsåterföring skulle kunna förbättras samt hur deras kommunikation till medarbetare som påverkats, eller kommer att påverkas, av förändringar till följd av projekt kan förbättras. LÄS MER

 5. 5. Öka projektmognaden i ett konsultföretag inom samhällsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Andreas Stjernberg; [2018]
  Nyckelord :Decomposition of work; Project; Project management; Project maturity; Project model; WBS; Work Breakdown Structure; Aktivitetsnedbrytning; Projekt; Projektledning; Projektmognad; Projektmodell; Uppdragsmodell; WBS;

  Sammanfattning : Omsättningen från projektverksamhet i Sverige uppgår till ca 1000 miljarder kronor per år. Enligt Svenskt projektindex är den genomsnittliga projektmognaden i Sverige 2,56 på en femgradig skala. Om Sveriges genomsnittliga projektmognad i genomsnitt ökade till 3,5 skulle det motsvara besparingar på mer än 100 miljarder kronor per år. LÄS MER