Sökning: "EXAMENSARBETE projektledning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden EXAMENSARBETE projektledning.

 1. 1. Öka projektmognaden i ett konsultföretag inom samhällsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Andreas Stjernberg; [2018]
  Nyckelord :Decomposition of work; Project; Project management; Project maturity; Project model; WBS; Work Breakdown Structure; Aktivitetsnedbrytning; Projekt; Projektledning; Projektmognad; Projektmodell; Uppdragsmodell; WBS;

  Sammanfattning : Omsättningen från projektverksamhet i Sverige uppgår till ca 1000 miljarder kronor per år. Enligt Svenskt projektindex är den genomsnittliga projektmognaden i Sverige 2,56 på en femgradig skala. Om Sveriges genomsnittliga projektmognad i genomsnitt ökade till 3,5 skulle det motsvara besparingar på mer än 100 miljarder kronor per år. LÄS MER

 2. 2. Projekt- och produktionsledning för ett effektiviserat arbetssätt på en PR-byrå

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Berglund; [2016]
  Nyckelord :projektledning; produktionsledning; PR; public relations; media; medieproducent; Umeå;

  Sammanfattning : I dagens samhälle kommer nästan alla i kontakt med någon form av projekt. Samtidigt är tanken kring vad en projektledare är och gör ofta missförstådd (Tonnquist, 2010). Ett intresse för projektledning och Public Relations låg till grund för detta examensarbete. LÄS MER

 3. 3. Erfarenhetsåterföring : Erfarenhetsåterföring mellan aktörer i byggprojekt

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Anton Jansson; Fredrik Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Experience feedback; actors; construction projects; feedback; Erfarenhetsåterföring; aktörer; byggprojekt; feedback;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i samarbete med företaget Erfator Projektledning AB och syftar till att belysa och undersöka hur erfarenhetsåterföringen mellan olika aktörer fungerar inom byggbranschen idag. Arbetet bygger främst på ett dussintal kvalitativa intervjuer och faktainsamling som har inhämtats via facklitteratur i form av böcker och från internet. LÄS MER

 4. 4. EFFEKTIVISERING AVUTBILDNINGSPROCESSENFÖR PROJEKTCHEFER– EN MODELL FÖR INDUSTRIELLT BYGGANDE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Markus Topphem; Anton Umefeldt; [2015]
  Nyckelord :Industriellt byggande projektledare utbildningsprocess;

  Sammanfattning : Purpose: Industrial construction is based on the efficiency of the construction byplacing the building process in the factory, where resources and expertise are utilizedthrough a cost- and quality assurance process. Industrial construction is under constantdevelopment, which create a demand for skilled project managers. LÄS MER

 5. 5. Agila metoder i stora företag : Hinder och möjligheter under initiativfasenvid implementation av agila metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Robert Vaarala; Johan Svernell; [2014]
  Nyckelord :Agile; Agile methods; Agilt; Agila metoder; Stora företag; Projektledning;

  Sammanfattning : Som svar på ökade krav på IT-relaterade produkter har de så kallade agilautvecklingsmetoderna uppfunnits. Förespråkare för agila metoder hävdar att bättreresultat kan uppnås genom minskning av tydliga, strikta kravspecifikationer,dokumentation och planering inom projekt till förmån för ett större fokus på småsjälvorganiserande arbetsgrupper och ett iterativt utvecklingssätt. LÄS MER