Sökning: "Early reading intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Early reading intervention.

 1. 1. Varför vänta, när matematiksvårigheter kan förebyggas i förskoleklass?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :intervention; intensive tuition; math difficulties; mathematics; number sense; preschool class;

  Sammanfattning : To have a basic number sense is important for mathematical understanding. Interventions in preschool class has shown significant positive effects on student’s mathematical development throughout elementary school. LÄS MER

 2. 2. Vad gör pedagoger för att i god tid fånga upp elever med svårigheter i läsninlärningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Häggström; [2020]
  Nyckelord :Reading development; lack of reading ability; phonological awareness; reading comprehen-sion; dyslexia; Läsutveckling; bristande läsförmåga; fonologisk medvetenhet; läsförståelse; dyslexi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra verksamma pedagogers kunskaper kring vilka insatser som gynnar lässvaga elever i syfte att stärka deras chanser att nå en hållbar läsutveckling.  Studien utgår ifrån en kvalitativ metod med i huvudsak personliga intervjuer bestående av fem lärare och specialpedagoger. LÄS MER

 3. 3. Tidig läsinsats i förskoleklass : effekt av insats och elevers upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Charlotte Ahlin; Anette Hansson; [2019]
  Nyckelord :Decoding; early reading interventions; inclusion; motivation; multisensory; participation; preschool; student experiences; Avkodning; delaktighet; elevers upplevelser; förskoleklass; inkludering; motivation; multisensorisk; tidiga läsinsatser;

  Sammanfattning : A prerequisite in today´s society is to be able to read and write in order to be able to develop fully into a participant community citizen. The aim of the Swedish curriculum is for the pupils to learn to read and write so that they can benefit from the education (Skolverket, 2011a). LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogisk kompetens i organisation och genomförande av Skolverkets nya läs- och skrivgaranti

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Chatarina Järnving; Annika Weber; [2019]
  Nyckelord :Early reading intervention; läs- och skrivgarantin; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Allas rätt att bli utmanade i skolan : undervisning för och med tidiga språkare

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ingela Andersson; Emma Ferlesjö; [2019]
  Nyckelord :Language-; writing- and reading development; early reading development; linguistic challenges; special needs teacher; early intervention; Språk-; skriv- och läsutveckling; tidig läsutveckling; språkliga utmaningar; speciallärare; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Redan i de tidiga skolåren och i skolans alla ämnen har språket stor betydelse för utvecklingen och lärandet. Alla barn utvecklas olika och skolan har ett uppdrag i att möta och utmana alla elever. LÄS MER