Sökning: "Early rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Early rehabilitation.

 1. 1. REHABKOORDINATORNS ROLL Att främja arbetsåtergång och därmed förkorta rehabiliteringsprocessen hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Roya Alikhani; Åsa Solberg; [2020-05-11]
  Nyckelord :Mental disorder; Sick leave; Rehabilitation; Return to work;

  Sammanfattning : Background Stress-related mental disorder has globally gradually increased in recent decades and is today the most common cause of sick leave. Various actions to promote sickness absence have been proposed, some of them within the healthcare sector. LÄS MER

 2. 2. Känslornas inspel vid återhämtning efter akut idrottsskada : en reflexiv tematisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jimmie Söderhäll; Rasmus Ohrberg; [2020]
  Nyckelord :Acute sports injury; Rehabilitation; Emotions; Motivation; Athletes; Akut idrottsskada; Rehabilitering; Emotioner; Motivation; Idrottare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen kring idrottares emotionella tillstånd under sin rehabiliteringsperiod i samband med en akut idrottsskada, samt den emotionella responsens betydelse under rehabiliteringsprocessen. Vidare grundades syftet på att öka kunskapen om idrottarnas motivation under rehabiliteringen. LÄS MER

 3. 3. FYSIOTERAPEUTISK UNDERSÖKNING OCH BEHANDLING AV FÖRLOSSNINGSSKADA I BÄCKENBOTTEN : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christina Arvidsson; Katrine Jaehnke; [2020]
  Nyckelord :Pelvic floor; physiotherapy; obstetric; childbirth injuries; Bäckenbotten; förlossningsskada; fysioterapi; obstetrik;

  Sammanfattning : Background: Ruptures in the pelvic floor muscles is the most common childbirth injury. It affects 70 – 85 percent of the Swedish women who gives birth every year. Childbirth injuries can cause lack of motor control of the pelvic floor muscles, decreased participation and activity in the womens every day life. LÄS MER

 4. 4. Rehabilitering av arm och handfunktion efter stroke med hjärndatorgränssnittstyrda exoskelett : En explorativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Nino Begovic; [2020]
  Nyckelord :brain-computer interfaces; exoskeleton; hemiplegia; physiotherapy; stroke; exoskelett; fysioterapi; hemiplegi; hjärndatorgränssnitt; rehabilitering; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke drabbar miljontals människor världen över varje år och medför ofta ensidiga motoriska nedsättningar som allvarligt reducerar förmågan till självständighet i vardagen. Fysioterapin efter stroke sker därför vanligen genom uppgiftsorienterad träning riktad mot att rehabilitera den motoriska förmågan på den affekterade sidan så att patienten kan återgå till ett självständigt liv. LÄS MER

 5. 5. Att leva med KOL - erfarenheter och upplevelser i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Sjöstrand; Jilan Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; patient; upplevelser; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; experiences; lived experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: KOL är en allvarlig sjukdom som successivt kan leda till döden. Den största riskfaktorn är rökning, men även annat kan orsaka KOL t.ex. inandning av skadliga ämnen. LÄS MER