Sökning: "Ebba Ankarås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Ankarås.

  1. 1. Guldklocka för trogen tjänst - ett minne blott? En fallstudie som studerar vilka motivationsfaktorer samt behov som uttalat beaktas och hur dessa praktiseras i realiteten inom ett callcenter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ebba Ankarås; Oskar Zander; [2023-02-16]
    Nyckelord :motivationsfaktorer; behov; callcenter; personalomsättning; organisatoriskt hyckleri; löskoppling;

    Sammanfattning : Trenden att byta arbetsplats mer frekvent har ökat de senaste åren, och antas inte vända. Detta innebär stora utmaningar för organisationer, särskilt callcenters. LÄS MER