Sökning: "Ebba Björnström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Björnström.

  1. 1. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
    Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER