Sökning: "Ebba Grauers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Grauers.

  1. 1. Organisationsstruktur och ekonomistyrning i samverkan - en fallstudie av Sydkraft Försäljning AB

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sofie Hansson; Ebba Grauers; Fredrika Ahlström; [2003]
    Nyckelord :Sydkraft Försäljning AB; Matrisorganisation; Ekonomistyrning; Organisationsstruktur; Ansvarsfördelning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera ekonomistyrningen i ett stort försäljningsinriktat företag som nyligen organiserats enligt matrisstruktur. Metod: Det teoretiska avsnittet beskriver relevanta teorier kring ekonomisk styrning och organisationsstruktur. LÄS MER