Sökning: "Ebba Hagelroth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Hagelroth.

  1. 1. AI-konstnärer i den fjärde industriella revolutionen - Hur hanteras AI-genererade verk upphovsrättsligt?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Ebba Hagelroth; [2018]
    Nyckelord :Immaterialrätt; Artificiell intelligens; Upphovsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur AI-genererade konstnärliga och litterära alster hanteras upphovsrättsligt i Sverige och i EU. Eftersom USA generellt är ledande i den tekniska utvecklingen på området kan den rättsliga regleringen där påverka Sveriges konkurrensmöjligheter. Därför görs även jämförelser med de amerikanska diskussionerna. LÄS MER