Sökning: "Ebba Hagman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Hagman.

  1. 1. Representation, utbildning och kön: En studie om kvinnorepresentation i svenska regeringar

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ebba Hagman; Hedvig Åkesson; [2018]
    Nyckelord :Kvinnorepresentation; utbildning; kön; Lena Wängnerud; regeringen; Sverige; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en studie kring manliga respektive kvinnliga politikområden samt kvinnlig representation och utbildningsnivå. Uppsatsen består av kodat material som sedan använts för att förklara teorier och den tes som har presenterats. LÄS MER