Sökning: "Ebba Hofström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Hofström.

  1. 1. Fastighetsmäklarens ekonomiska incitament i relation till uppdragsgivarens intressen

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Ida Gissler; Ebba Hofström; [2019]
    Nyckelord :incitament; asymmetrisk information; provision; fastighetsmäklare;

    Sammanfattning : I denna kandidatuppsats görs en rättsekonomisk analys av huruvida fastighetsmäklarens ekonomiska incitament samspelar med uppdragsgivarens intressen samt hur olika ersättningsformer påverkar fastighetsmäklarens incitament och prestation. Att fastighetsmäklaren har intressen som uppdragsgivaren inte delar har blivit erkänt av lagstiftaren. LÄS MER