Sökning: "Ebba Modin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Modin.

  1. 1. En tydligare identitet : Framtagande av visuella riktlinjer för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Johan Forslund; Ebba Modin; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforma ett koncept som visualiserar grafiska riktlinjer för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp. Studien baserades på en metod innehållande både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. LÄS MER