Sökning: "Ebba Saikoff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Saikoff.

  1. 1. Metod för mätning av restspänningar i PVD-beläggningar på tunna substrat

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Philip Eriksson; Emily Hall; Felix Jacobson; Ebba Saikoff; Johanna Söderberg; Pontus Theill; Erika Åkerfeldt; [2016]
    Nyckelord :Residual stress measurement; PVD coatings; thin substrates; foil; Mätning av restspänningar; PVD skikt; tunna substrat; folie;

    Sammanfattning : The aim of this project was to, based on a given idea, develop and evaluate a method for measuring residual stress in thin PVD coatings.AlCrN was deposited, by PVD, on thin circular samples of stainless steel foil and the radius of the emerged curvature was measured using an optical profilometer. LÄS MER