Sökning: "Ebba Ståhl"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ebba Ståhl.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar av vardagsteknik i undervisningen : En kvalitativ studie i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ebba Ståhl Krantz; Jane Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :Everyday technology; technology; perception; didactic teaching; exploration; artefact; Vardagsteknik; teknik; uppfattning; didaktisk undervisning; utforskande; artefakt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om och belysa deras didaktiska val i undervisningen av vardagsteknik samt hur de skapar utforskande lärsituationer i vardagsteknik. Syftet har konkretiserats till tre frågeställningar som ett hjälpmedel för att besvara studiens syfte som genomsyrar hela arbetet. LÄS MER

 2. 2. "Mår inte medarbetarna bra mår inte huset bra" : En studie om hur man får sina medarbetare att trivas och stanna kvar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ebba Ståhl; Angelica Wickström; [2020]
  Nyckelord :behålla medarbetare; employee retention; företagstillhörighet; ledarskap; medarbetartrivsel; talent management;

  Sammanfattning : De senaste åren har präglats av högkonjunktur vilket har medfört en stor rörlighet på arbetsmarknaden. En hög personalomsättning är resurskrävande för arbetsgivare i form av både tid och pengar. För att möta dessa utmaningar implementerar företag olika strategier för att få sin personal att trivas och stanna kvar i organisationen. LÄS MER

 3. 3. Who is the Guardian Angel of Social Entrepreneurship? - A qualitative study on sustainable incubators' effect on social entrepreneurs' work engagement

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ebba Hardenstedt Ståhl; Filippa Högling; [2020]
  Nyckelord :Incubator; Social Entrepreneur; JD-R Theory; Work Engagement; Sustainability;

  Sammanfattning : One of the many solutions needed to transition our society into a sustainable one, is social entrepreneurs, working with commercial business models and tools to come about positive societal change. Today, there are various external support systems for social entrepreneurs in Sweden, including incubator programs specifically designed for social entrepreneurs and businesses with a sustainability mission. LÄS MER

 4. 4. Det pedagogiska ledarskapets inflytande i hallen : en kvalitativ studie ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Fogelström; Ebba Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; samlärande; interaktion; självständighet; barngrupp;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilket inflytande det pedagogiska ledarskapet har på en barngrupp vid av- och påklädning i hallen. Vi vill få en fördjupad syn på hur stort inflytande en förskollärares förhållningssätt och ledarskap har på en hel barngrupp vid ett moment som sker dagligen. LÄS MER

 5. 5. Medborgarnas uppfattning av demokratin: En fallstudie om väljarnas uppfattning av demokratin i Nya Zeeland efter valsystemsreformen 1996

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Ståhl; Ebba Thorén; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; Tillfredsställelse; Representation; Valsystem; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad medborgarna önskar av sin demokrati är en omdiskuterad fråga och landar i vilket valsystem som, ur ett medborgerligt perspektiv, är att föredra. Forskningen har tidigare kommit fram till att ett majoritetsvalsystem ger bättre förutsättningar för ansvarsutkrävande och proportionella valsystem bättre möjlighet till representation. LÄS MER