Sökning: "Ebba Stenbeck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Stenbeck.

  1. 1. Vägen till lyckad robotrådgivning : En kvalitativ studie om kundförtroende och transaktionskostnader

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Filippa Norrbin; Ebba Stenbeck; [2018]
    Nyckelord :Robo advisory; traditional advisory; asymmetric information; confidence; transaction costs.; Robotrådgivning; traditionell rådgivning; asymmetrisk information; förtroende; transaktionskostnader.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den automatiserade rådgivningen är ett nytt fenomen på den svenska marknaden som innebär att kunderna ställs inför nya utmaningar när det kommer till investeringsrådgivning. Det har i tidigare forskning inte undersökts hur förtroendet ser ut angående robotrådgivning ur ett kundperspektiv vilket bidrar till ett intresse hos författarna att täcka denna kunskapslucka. LÄS MER