Sökning: "Ebba Strid"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Strid.

 1. 1. Implementering av den nya tjänstepensionsregleringen: Utmaningar och långsiktiga effekter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Ebba Strid; Ida Nylander Wedin; [2021]
  Nyckelord :IORP II; occupational pension regulation; challenges; long-term effects; IORP II; tjänstepensionsreglering; utmaningar; långsiktiga effekter.;

  Sammanfattning : Tjänstepensionen spelar en viktig roll i frågan om hur livet kommer att se ut efter att vi slutat arbeta. Sedan finanskrisen 2007–2009 har en stor tillsyns- och regleringsreform lagts fram inom Europeiska unionen (EU) och nu har det implementerats en ny reglering för företag som bedriver tjänstepensionsverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Arbetsdomstolens partsammansättning - opartisk eller partisk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Svenburg; [2014]
  Nyckelord :Arbetsdomstolen; intresseledamöter; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna; Kellermann mot Sverige; Langborger mot Sverige; Europadomstolen; artikel 6.1; jäv; partisk; opartisk; oavhängig; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsdomstolens partsammansättning har länge ifrågasatts. Fyra av sju ledamöter utnämns på förslag av centrala arbetsmarknadsorganisationer. Denna sammansättning är en konsekvens av att den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen utgår ifrån den s.k. LÄS MER