Sökning: "Ebba Thornéus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Thornéus.

  1. 1. Sverigedemokraterna och flyktingar i pressen : En analys av dagspressens rapportering om Sverigedemokraterna i samband med flykting- och asylfrågor inför valet 2014

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Sara Zettergren; Ebba Thornéus; [2015]
    Nyckelord :Sverigedemokraterna; flyktingar; asyl; Västerbottens-Kuriren; Blekinge Läns Tidning; Västerbotten; Blekinge; dagspress; dagordningsteorin;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur Sverigedemokraterna inför valet 2014 hade exponerats i medierna i samband med flykting- och asylfrågor och om det hade påverkat deras förhöjda valresultat. Sammanlagt ställdes fyra frågeställningar och fyra hypoteser upp för att utifrån dagordningsteorin belysa på vilket sätt mediernas exponering hade påverkat Sverigedemokraternas valresultat 2014. LÄS MER