Sökning: "Ebru Karaca"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebru Karaca.

 1. 1. Att inta ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen : En studie av fyra lärares beskrivningar och praktiskt tillämpande av ett interkulturellt arbetssätt i undervisningssituationer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ebru Karaca; [2016]
  Nyckelord :Multicultural Intercultural; pedagogy; Intercultural perspective; Intercultural approach; Social studies.; Mångkultur Interkulturell; pedagogik; Interkulturellt perspektiv; Interkulturellt arbetssätt; samhällsorienterade ämnena;

  Sammanfattning : In this thesis, a study was made of four teachers’ perception and application of an intercultural perspective in their teaching practice. The purpose was to investigate how the teachers describe to use an intercultural approach in teaching situations and how they achieve it in social studies. LÄS MER

 2. 2. Fyra lärares uppfattningar om laborativt material och arbetssätt inom matematikundervisningen : En kvalitativ studie om föreställningar gällande laborativt material och likhetstecknets betydelse inom algebra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ebru Karaca; [2015]
  Nyckelord :Manipulatives; teaching; equality sign; algebra; subject didactics; Laborativt material; undervisning; likhetstecknet; algebra; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : A concern for the Swedish students’ knowledge of mathematics, especially in algebra, is formulated in the PISA –rapport (Skolverket, 2012). From this conclusion, an interest was formed to investigate how practicing teachers in Sweden use manipulatives to support students in developing a better understanding of algebra. LÄS MER