Sökning: "Ecological Compensation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Ecological Compensation.

 1. 1. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Havermark; [2020]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; samhällsplanering; samhällsbyggnad; naturvärden; skadelindringshierarkin; balanseringsprincipen; grön infrastruktur; exploatering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. LÄS MER

 2. 2. Vem maler framtidens kulturspannmål? : möjligheter och hinder som småskaliga kvarnverksamheter står inför i förmalningsprocessen av kulturspannmål

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannah Carlsson Wendin; [2020]
  Nyckelord :kulturspannmål; kvarnverksamhet; mjöl; resurs; möjlighet; hinder; kapital; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka hinder och möjligheter som finns för svensk småskalig kvarnverksamhet, med inriktning på ekologiskt producerat kulturspannmål, att öka produktionsvolymen mjöl. Metoden som används för att samla in material är kvalitativa intervjuer med fem informanter som bedriver kvarnverksamheter av denna typ. LÄS MER

 3. 3. Företagsmoral möter klimatneutral : en kritisk diskursanalys av "Netto Noll Klimatavtryck"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi; Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Kalindi Romu; [2019]
  Nyckelord :Climate compensation; climate neutral; critical discourse analysis; dairy industry; “Netto Noll Klimatavtryck”; sustainable; Social Sciences;

  Sammanfattning : In our time we are well aware of the anthropogenic induced effects of climate change. We as consumers have a choice every time we eat a meal. Is it locally produced and organic or was it flown in from the other side of the world? Food industries are well aware that being ”green” is something that more and more consumers are striving for. LÄS MER

 4. 4. Skogsbruk med restriktioner : Äganderätt och ersättning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Andersson; [2019]
  Nyckelord :Property right; compensation; forestry; considerations for the environment; Äganderätt; ersättning; skogsbruk; miljöhänsyn;

  Sammanfattning : Äganderätten är en grundläggande rättighet som skyddar individer från otillåtnaianspråktaganden av personens egendom. Vid vissa tillfällen finns det dock behov förexempelvis staten att begränsa enskilda personers äganderätt men huvudprincipen enligtsvensk lag är då att ersättning sak utgå. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Malin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; gölgroda; Pelophylax lessonae; Rana lessonae; metapopulation; damm;

  Sammanfattning : Exploatering av värdefulla naturområden kan kompenseras genom s.k. ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation har hittills sällan tillämpats och därför saknas ofta uppföljning av dessa. LÄS MER