Sökning: "Ecological systems theory"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden Ecological systems theory.

 1. 1. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 2. 2. Upplevda framgångsfaktorer vid problematisk skolfrånvaro- Åtgärder och insatser som främjar återgång till skolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sophie Joelsson; [2022]
  Nyckelord :problematisk skolfrånvaro; hemmasittare; återintegrering; återanpassning; framgångsfaktorer; åtgärder; insatser; relationer; resurser; relevanta anpassningar; Bronfenbrenner; systemteori; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att undersöka vilka insatser och åtgärder som upplevs som hjälpsamma för att återintegrera elever med problematisk frånvaro till skolan. Forskningsansatsen är kvalitativ med tematisk analys (TA) som metod. LÄS MER

 3. 3. Transitioning from Care to Adulthood: Reintegration Experiences of Young People Leaving Residential Care in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frederick Godwill Amissah; [2021-10-22]
  Nyckelord :care leavers; resilience; social reintegration; lived experiences; ecological systems theory;

  Sammanfattning : Studies on the young people’s transition from care have gained considerable attention in child protection discourse globally but in the African context, it is beginning to take form. Despite the incessant reintegration efforts occasioned by the quest to reform alternative childcare mechanisms in the Ghanaian context, little is known of the experiences of care leavers while they are leaving, and when they are out of care. LÄS MER

 4. 4. Why are ecological problems increasing when corporate sustainability practices are significantly growing? A planetary boundaries perspective of the Swedish food retail market’s sustainability reporting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Olofsson; Klara Ribom; [2021-06-30]
  Nyckelord :Food industry; Planetary boundaries; Ecological limits; Sustainability reporting; Swedish food retail market.;

  Sammanfattning : Background and Problem: The environmental debate has increased in society for the last couple of years and the main focus has been on climate change and carbon dioxide emissions. The concern has led to an increase of sustainability practices among companies and new directives from policymakers. LÄS MER

 5. 5. Att kunna skapa en tillgänglig fysisk miljö : - en fallstudie om faktorer och hänsynstaganden i en konceptförskolas byggprocess

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alina Linerstad; [2021]
  Nyckelord :Physical environment; accessibility; concept preschool; relational dynamic systems theory; ecological systems model; Fysisk miljö; tillgänglighet; konceptförskola; relationell dynamisk systemteori; ekologisk systemmodell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer och hänsynstaganden som legat till grund i en byggprocess när en ny konceptförskola planerats i relation till barns utveckling och lärande i den fysiska miljön. Genom en fallstudie har en specifik byggprocess undersökts genom semistrukturerade digitala intervjuer tillsammans med två förskolerektorer, en lokalplanerare, en tillgänglighetssakkunnig samt byggentreprenadens projektledare och två arkitekter som ses som byggprocessens nyckelpersoner. LÄS MER