Sökning: "Ecology"

Visar resultat 1 - 5 av 1733 uppsatser innehållade ordet Ecology.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. LÄS MER

 2. 2. Intra-Action – Entanglements Within and Beyond Environmental Photography

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Sofia Linnéa Emelie Doepel; [2021-01-15]
  Nyckelord :Environmental photography; cameraless photography; landscape photography; feminist posthumanism; posthumanism; ecofeminism; representation; anthropocene; phenomenology; quantum field theory; instrumentalism; environmental issues;

  Sammanfattning : This essay is an attempt to approach the genre of both landscape and environmental photography, to turnthem inside-out, to dissect and to deconstruct them through ecology, ecofeminism, feminist posthumanism and critical theory regarding the photographic medium. Throughout the essay I will focus on several artists and bodies of works that fall into this broad category of landscape and environmental photography. LÄS MER

 3. 3. Alternative and Indigenous knowledges in Quito’s resilience strategy: A discursive analysis of power relations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Maeve Hofer; [2021]
  Nyckelord :urban resilience governance; power relations; Indigenous peoples; knowledges; Quito; 100RC; Social Sciences;

  Sammanfattning : Resilience has become a recent buzzword among urban planners who intent to increase a city’s capaci- ty to function despite disasters. Yet, scholars have raised concerns about the impact of resilience strat- egies on marginalized groups which are unproportionally exposed to and affected by environmental harm. LÄS MER

 4. 4. Planerade aktiviteter inom ekologi inkluderande ämnesspecifika begrepp : En kvalitativ studie med förskollärare inom I Ur och Skur verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Ecology; planned activities; preschool teachers; subject-specific concepts; Ur och Skur; Ekologi; förskollärare; planerade aktiviteter; Ur och Skur; ämnesspecifika begrepp;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad förskollärare på I Ur ochSkur förskolor har för synpunkter på och erfarenheter av planerade aktiviteter, som inkluderar ämnesspecifika begrepp inom ekologi. Kvalitativa intervjuer av sex förskollärare verksamma inom två I Ur och Skur verksamheter iMellansverige har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Blåklint : ett ökande problem i svensk växtodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Johan Johnsson; [2021]
  Nyckelord :bekämpning; biologi; blåklint; Centaurea cyanus L; herbicider; intervjuer; konkurrensstarka grödor; rådgivare; seriesammanställning; växtföljd;

  Sammanfattning : Blåklint (Centaurea cyanus L) är ett vinterannuellt örtogräs som kan orsaka kraftiga skördesänkningar i odlade grödor. Den är idag ett ökande problem i svensk växtodling eftersom höstsådda grödor odlas i stor utsträckning. LÄS MER