Sökning: "Economic Impairment"

Visar resultat 11 - 15 av 27 uppsatser innehållade orden Economic Impairment.

 1. 11. Utvärdering av mobila gränssnitt för användare med nedsatt syn : Evaluation of mobile interfaces for visually impaired users

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pontus Björinder; [2015]
  Nyckelord :Usability; Accessibility; Universal Design; Mobile design; Användbarhet; Tillgänglighet; Universal Design; Mobil design;

  Sammanfattning : Studiens syfte uppstod ur samtal med ett nystartat företag som planerar att lansera en mobil applikation riktad mot träning och hälsa. Applikationen ska vara tillgänglig för en bred användargrupp, detta innefattar även användare med någon typ av nedsättning. LÄS MER

 2. 12. The Value Relevance of Goodwill Impairments on European Stock Markets -An Event Study of European Stock Markets' Short-Term Behavior to Released Information Regarding Goodwill Impairments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Sennerstam; Tobias Fahlqvist; [2014-06-05]
  Nyckelord :Goodwill; Goodwill Impairment; IAS 36; Value Relevance; Event Study; Cumulative;

  Sammanfattning : Background and Discussion: In 2002 the EU decided to force all European listed companies toadopt the standards issued by the IASB for their consolidated financial statements. As a result of theIFRS implementation, amortization of goodwill is no longer permitted. Instead, goodwill must betested for yearly impairment. LÄS MER

 3. 13. Redovisningspraxis för goodwill : En studie av utvecklingen för de svenska börsföretagen mellan åren 1992 – 2012

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Joseph Muhumuza; Ismail Mahamed; [2014]
  Nyckelord :goodwill; impairment test; economic condition; recession; merger; acquisition; goodwill; goodwillprövning; konjunktur; lågkonjunktur; företagsförvärv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur företag väljer att redovisa sina tillgångar, speciellt immateriella tillgångar, har under de senaste decennierna varit föremål för mycket diskussion med tanke på finanskriserna som varit. Sedan 2005 skall alla börsnoterade koncerner inom EU följa IASBs standardverk IFRS regelverk. LÄS MER

 4. 14. Nedskrivningsprövning av goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Dahl; Karl Gottfridsson; Anders Svensson; [2014]
  Nyckelord :Diskonteringsränta; IAS 36; Nedskrivningsprövning; Positiv redovisningsteori; Goodwill; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva och undersöka hur nedskrivningsprövning av goodwill i enlighet med IAS 36 har gått till och redovisats i fem goodwillintensiva börsnoterade koncerner under perioden 2005 - 2013. Metod: Uppsatsen är utformad som en fallstudie med kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 15. Goodwill impairments, a delayed or ignored - A study investigating if goodwill impairments within Swedish firms are delayed by three years

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Frick; Josefina Bona; [2013-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Howtotreatgoodwillwithinfirms,hasalwaysbeenadiscussionofgreatrelevance.NewstandardswereintroducedtoSwedishlistedfirmsin2005,wherebygoodwillshouldbetestedannuallyforimpairmentsandnolongeramortizedonannualbasis. LÄS MER