Sökning: "Economic Impairment"

Visar resultat 16 - 20 av 26 uppsatser innehållade orden Economic Impairment.

 1. 16. Barns berättande och återberättande : En jämförande studie mellan enspråkiga och flerspråkiga barn i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Linnéa Thomasdotter; [2013]
  Nyckelord :language development; narratives; swedish; bilingualism; macrostructure; story grammar; microstructure; speech and language therapy; språkutveckling; narrativer; svenska; flerspråkighet; makrostruktur; story grammar; mikrostruktur; logopedi;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade samhälle blir det allt vanligare att barn växer upp med fler än ettspråk i sin omgivning. Det kräver en ökad kunskap om flerspråkighet och vad somsärskiljer flerspråkiga barn från enspråkiga barn. LÄS MER

 2. 17. Bedömning av fallrisk hos patienter som vårdas inneliggande på sjukhus och inom kommunal vård : Med hjälp av Downton Fall Risk Index

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Mattias Grönlund; Sebastian Olsson; [2010]
  Nyckelord :Fall risk assessment tool; Fall risk assessment; Fall prevention; Downton Fall Risk Index; Fall injuries; Fallriskbedömning; Fallriskinstrument; Downton Fall Risk Index; Fallskador; Fallprevention;

  Sammanfattning : Background: Fall injuries are a costly problem for society, with costs ranging up to 14 billion a year. In addition to economic loss accidental falls also creates human value losses and reduced quality of life for its victims. LÄS MER

 3. 18. En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Niklas Nordström; Niclas Helgeson; [2010]
  Nyckelord :Småföretag; Gävle kommun; Tillväxt; Tillväxthinder; Tillväxtsvårigheter;

  Sammanfattning : Problemområde: Svenskt Näringslivs sammanställningar av Sveriges kommuners företagsklimat visar att Gävle kommun har ogynnsamma förutsättningar för småföretagare att utveckla och öka sin tillväxt. I och med de små företagens betydelse för att skapa arbetstillfällen kan en grundläggande uppfattning antas att Gävle kommun, med dess höga arbetslöshet och ofördelaktiga företagsklimat, drastiskt bör förändra den situation som idag råder. LÄS MER

 4. 19. Soliditetens betydelse för goodwillnedskrivning under ekonomiskt ansträngda perioder : En studie av den svenska finans- och industrisektorn 2008

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Sofia Mårtensson; Liv Sjöström-Löf; [2010]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; soliditet; skuldsättningsgrad; goodwill; nedskrivning av goodwill; goodwillnedskrivning; finansiell kris; finanskris; positiv redovisningsteori; redovisningsprinciper; hypotesen om skuldsättningsgrad; statistisk; sambandsanalys; korrelation; enkel regression; finanssektorn; finansbranschen; industrisektorn; industribranschen;

  Sammanfattning : Background: The international accounting standard regarding goodwill gives opportunities to several accounting procedure choices, as goodwill is a complex, intangible asset. The valuation of goodwill affects equity/asset ratio and income statement, which gives that the stakeholders’ impression of the group’s financial statement is affected by the valuation of this asset. LÄS MER

 5. 20. RR 17 in an economic boom : The impairment procedure of goodwill

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Magdalena Perlinska; Johanna Johansen; [2009]
  Nyckelord :RR 17; impairment; goodwill; cash generating unit;

  Sammanfattning : In 2005 a new recommendation was implemented, IAS 36 "Impairment of intangible assets". The Swedish translation of the recommendation is RR 17. The previous treatment of impairment of goodwill was to amortize it over a certain amount of years. LÄS MER