Sökning: "Ectomycorrhizal fungi EMF"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ectomycorrhizal fungi EMF.

  1. 1. Do retention trees affect the composition of ectomycorrhizal fungi? : a comparison between clear-cuts areas with and without retention trees in pine forests

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

    Författare :Lill Eilertsen; [2015]
    Nyckelord :Ectomycorrhizal fungi EMF ; retention forestry; clear-cut; Pine Pinus sylvestris ; soil samples; DNA;

    Sammanfattning : Under det senaste årshundradet har de svenska skogarna genomgått en omfattande förvandling, från mer eller mindre naturligt dynamiska till hårt brukade skogar bestående av monokulturer av tall eller gran. Denna förändring har lett till en minskning av den biologiska mångfalden, att många arter som är beroende av skog har minskat radikalt och hotas av utrotning. LÄS MER