Sökning: "Eddie Blad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eddie Blad.

  1. 1. Med huvudet bland molnen En undersökning av beslutsfattares medvetenhet kring informationssäkerhet vid användning av SaaS i affärsverksamhet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Axel Bengtsson; Eddie Blad; [2020]
    Nyckelord :Software as a service; informationssäkerhet; sekretess; tillgänglighet; kontroll; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka medvetenhet kring informationssäkerhet hos beslutsfattare i deras användning av SaaS-applikationer i affärsverksamhet. Denna undersökning görs med hjälp av fem semistrukturerade telefonintervjuer med beslutsfattare inom olika branscher. LÄS MER