Sökning: "Edina Smlatic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edina Smlatic.

  1. 1. Design of arch bridges using non-linear analysis

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

    Författare :Edina Smlatic; Marcell Tengelin; [2005]
    Nyckelord :linear analysis; non-linear analysis; arch bridge design; reinforced concrete;

    Sammanfattning : .... LÄS MER