Sökning: "Edit Malmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edit Malmer.

  1. 1. Vulkanism : en fara för vår hälsa?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Edit Malmer; [2014]
    Nyckelord :toxic elements; health problem; emissions; volcanism; volcanoes; farliga ämnen; hälsoproblem; emissioner; vulkanism; vulkaner; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Det senaste århundradet har cirka 380 vulkaner varit aktiva. Vid vulkanisk aktivitet förs naturliga ämnen upp från jordens inre. Dessa ämnen kan sedan släppas ut i form av bland annat gaser och askor. De ämnen som frigörs kan ha en skadlig effekt på människors hälsa och orsaka både tillfälliga och kroniska åkommor. LÄS MER