Sökning: "Edit Palmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edit Palmer.

  1. 1. Valutaexponering i den svenska skogsindustrin - en studie av exponering mot valutafluktuationer i en exporttung bransch

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Edit Palmér; [2010]
    Nyckelord :derivat; Valutaexponering; valutariskhantering; betavärde; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de svenska skogsbolagen arbetar med valutariskhantering samt att genom beräkningar av β-värden undersöka om en signifikant exponering mot utländsk valuta finns. Metod: Jag har för vart och ett av bolagen undersökt hur de arbetar med valutasäkring, detta genom en intervju, en enkät samt genom granskning av årsredovisningar. LÄS MER