Sökning: "Edita Dracic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edita Dracic.

  1. 1. Flerspråkiga barn i förskolan : Vilka föreställningar har förskolepedagoger om att arbeta med språkutveckling hos flerspråkiga barn?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

    Författare :Edita Dracic; [2016]
    Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; förskola; språk; förhållningssätt;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka förskolepedagogers föreställningar dels om flerspråkiga barn, dels av modersmålsundervisning. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur förskolepedagoger på olika sätt arbetar med språkutveckling hos flerspråkiga barn. LÄS MER