Sökning: "Edith Göransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edith Göransson.

  1. 1. Upplevelser av delegerat HR-arbete : En kvalitativ studie av svenska mellanchefer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Edith Göransson; Madeleine Ryan; [2019]
    Nyckelord :HR; HRM; mellanchefer; samarbete; stöd; psykologi; otydlighet i yrkesrollen; tidsbrist; bristande verktyg;

    Sammanfattning : Personalarbetet har på senare år genomgått förändringar som innebär att personalansvaret inte längre enbart anses tillhöra en organisations HR-avdelning, utan även mellanchefer eftersom deras centrala position anses vara av stor betydelse för HR-arbetets effektivitet. Syftet med studien var således att undersöka hur svenska mellanchefer upplever sin utökade yrkesroll och om upplevelserna av att också behöva ta sig an vissa delegerade HR-uppgifter stämmer överens med vad tidigare internationella studier har visat. LÄS MER