Sökning: "Edmond Lorend"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edmond Lorend.

  1. 1. Venture Capital - En studie om hur geografiskt ursprung påverkar sannolikheten för en exit

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :David Larsson; Edmond Lorend; [2017-07-06]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund - För att kunna bygga långsiktigt hållbara företag är det viktigt att nystartadeföretag har möjlighet att få kapital. Många gånger är det svårt för de nystartade bolagenatt få in tillräckligt med kapital då investeringarna kan betyda en stor risk förinvesterarna. LÄS MER