Sökning: "Edvin Beckne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edvin Beckne.

  1. 1. Digitaliseringens utmaningar på revisorsyrket samt hanteringen av utmaningarna

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Edvin Beckne; Simon Dahlgren; [2020-07-08]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I takt med digitaliseringens framfart så kommer detta att ställa vissa krav på revisionsyrket. Det finns förväntningar på konkurrensfördelar associerat med digitala tjänster som revisionsbyrån förväntas kunna erbjuda. LÄS MER