Sökning: "Edvin Erlandsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edvin Erlandsson.

  1. 1. Veganismens motiv och effekter på det psykiska välbefinnandet

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Edvin Erlandsson; [2019]
    Nyckelord :Veganism;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att genom intervjuer ta reda på vad som föranleder veganers val till sin kosthållning samt analysera hur denna livsstilsförändring har påverkat dem psykiskt. Metod I studien intervjuades två stycken veganer, en man och en kvinna, vid separata tillfällen. En semistrukturerad intervjuguide utformades. LÄS MER