Sökning: "Edvin Sjökvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edvin Sjökvist.

  1. 1. Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elsa Fäger; Dante Haqués; Edvin Sjökvist; [2020]
    Nyckelord :Likvida medel; Determinanter; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag? Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka determinanter som påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade bolag Metod: Studien använder sig av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER