Sökning: "Edward Malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Edward Malmö.

 1. 1. Representation i Marvelfilmerna : - en diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Caroline Andersson; [2022]
  Nyckelord :genus; etnicitet; imer; diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how gender and (non-) whiteness are portrayed in the three Marvel movies Iron Man, The Avengers and Avenger: Endgame. The analysis is based on Fairclough's critical discourse analysis, and is analyzed with the theories of Edward Said, Stuart Hall and Judith Butler, among others. LÄS MER

 2. 2. Fotboll, mjuk makt och orientalism : En diskursanalys av engelsk medierapportering och Amnesty International om Saudiarabiens förvärvande av Newcastle United

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Simon Andresen; [2022]
  Nyckelord :soft disempowerment; sportswashing; Newcastle United; Amnesty International; Saudiarabien; mjuk makt; orientalism; diskurs analys; hegemoni; brittisk media;

  Sammanfattning : Saudi Arabia has been accused of sportswashing, an attempt to improve its reputation through buying the English football club Newcastle United. The purpose of this paper is to explore through a discourse analysis how Saudi Arabia's action to acquire Newcastle United can be seen as an exercise of power, and whether and how the images presented construct and reinforce orientalist discourses about the Saudi state and the region. LÄS MER

 3. 3. Crowdshipping: Attesterande avhinder och möjligheter : Hur konceptet uppfattas av studenter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Edward Vancea; Harris Novljakovic; [2022]
  Nyckelord :Crowdshipping; Crowdsourcing; Crowd logistics; last mile delivery; urban freight; sustainability; Crowdshipping; crowdsourcing; crowd logistics; sista milen leveranser; urban frakt; hållbarhet;

  Sammanfattning : E-handel har de senaste åren ständigt ökat vilket har bidragit till ökande krav på hållbaratransporter vilket medverkat till forskning av alternativ till traditionella transportföretag.Crowdshipping är ett koncept där det med hjälp av teknologiska applikationer kan utnyttjaindividers resurser för att skapa transportnätverk inom urbana områden. LÄS MER

 4. 4. En studie i elevmotivation genom självreglerande lärande som metod för inlärning i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karina Wiebke Gehrke; [2022]
  Nyckelord :formative assessment; learner autonomy; Self-Determination Theory; motivation; language studies; language learner autonomy; SDT; intrinsic motivation; extrinsic motivation; learning motivation; self-regulation; student motivation; modern languages; language learning; formative feedback; self-regulated learning; effective learning; task level; process level; self-regulation level; feedback; long-term goals; learning goals; high school eligibility; curriculum; primary school; language choice; multilingual society; result-oriented curriculum; learning system; language skills; curriculum in modern languages; upper secondary school; motivation difficulty; motivation problem; German; lack of motivation; planning phase; implementation phase; self-reflection phase; metacognition; metacognitive strategy; metacognitive process; thought process; visible learning; controlled learning; autonomous self-regulation; sense of autonomy; social values; personal values; self-regulation style; identified regulation; integrated regulation; SDT; work method; self-reflection; goal setting; learning activity; formative; Motivation im Unterricht; Lernermotivation; Autonomie; Fremdsprachenunterricht; Formative Diagnostik; Lernerautonomie; Lernmotivation; Selbstregulation; Autonomie; Schülermotivation; moderne Sprachen; Sprachenlernen; formative Beurteilung; formatives Feedback; selbstgesteuertes Lernen; effektives Lernen; Freude am Lernen; Aufgabenebene; Prozessebene; Selbstregulationsebene; Feedback; Lernziele; Lehrplan; Grundschule; mehrsprachige Gesellschaft; ergebnisorientierter Lehrplan; Lernsystem; Sprachkompetenz; Lehrplan in Moderne Sprachen; Sekundarstufe II; Motivationsschwierigkeit; Motivationsproblem; Fach Deutsch; DaF; Motivationsmangel; Planungsphase; Umsetzungsphase; Selbstreflexionsphase; Metakognition; metakognitive Strategien; metakognitiver Prozess; Denkprozess; sichtbares Lernen; intrinsische Motivation; extrinsische Motivation; kontrolliertes Lernen; autonome Selbstregulation; Autonomiegefühl; soziale Werte; persönliche Werte; Selbstregulationsstil; identifizierte Regulation; integrierte Regulation; SDT; Arbeitsmethode; Selbstreflexion; Zielsetzung; Lernaktivität; lärandemotivation; självreglering; autonomi; elevmotivation; moderna språk; språkinlärning; formativ bedömning; formativ återkoppling; självreglerande lärande; effektivt lärande; glädje i undervisning; uppgiftsnivå; processnivå; självregleringsnivå; återkoppling; långsiktiga mål; lärandemål; gymnasiebehörighet; läroplan; språkvalslektion; grundskola; språkval; flerspråkig samhälle; resultatorienterad; lärosystem; språkkunskap; kursplan i moderna språk; högstadiet; motivationssvårighet; motivationsproblematik; tyska; motivationsbrist; planeringsfas; genomförandefas; självreflektionsfas; metakognition; metakognitiv strategi; metakognitiv process; tankeprocess; synligt lärande; inneboende motivation; yttre motivation; kontrollerad; autonom självreglering; extrinsisk motivation; intrinsisk motivation; autonomikänsla; sociala värden; personliga värden; självregleringsstil; identifierad reglering; integrerad reglering; SDT; arbetsmetod; självreflektion; målsättning; inlärningsaktivitet; formativ;

  Sammanfattning : Onödiga språkvalsbyten i moderna språk kan anses vara resultat av motivationsbrist kopplat till intrycket att glädje i språkvalsstudier inte leder till gymnasiebehörighet.  Denna studie ämnar undersöka och fördjupa kunskap om   a) samband mellan självreglering och elevmotivation, samt b) samband mellan glädje och motivation. LÄS MER

 5. 5. Orientalism - A Netflix Unlimited Series : A Multimodal Critical Discourse Analysis of the Orientalist Representations of Arab Identify on Netflix Film and Television

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Stefan Maatouk; [2021]
  Nyckelord :Netflix; Orientalism; Critical Discourse Analysis; Othering; Media; Power; Knowledge; Ideology; Hegemony;

  Sammanfattning : Orientalism was a term developed by post-colonial theorist Edward Said to describe the ways in which Europeans, or the West, portrayed the Orient as inferior, uncivilized, and wholly anti-Western. Netflix Inc. LÄS MER