Sökning: "Eeva Lappalainen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eeva Lappalainen.

  1. 1. Ledarskap i förskolan : Förskollärares uppfattningar om sitt ledarskap och deras relationsarbete

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Eeva Lappalainen; [2011]
    Nyckelord :Ledarroll; ledarskap; relationsarbete; förskolan; läroplan;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka fyra förskollärares uppfattningar om ledarskap i förskolan i deras interaktion med barnen samt hur de skildrar relationers betydelse, genom att använda intervju som metod. Genom observation har jag undersökt en förskollärares interaktion med barnen i syfte att se hur förskolläraren arbetar. LÄS MER