Sökning: "Effat Mirzakhani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Effat Mirzakhani.

  1. 1. Närståendes upplevelser av att leva med en person som har Alzheimers sjukdom

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Effat Mirzakhani; [2010]
    Nyckelord :Alzheimers sjukdom; närstående; upplevelse; biografi; intervju;

    Sammanfattning : Cirka 150 000 personer drabbas av Alzheimers sjukdom i Sverige och en stor del av dem vårdas av sina närstående. Sjukdomen förändrar livssituationen både för den drabbade och för dennes familj. LÄS MER