Sökning: "Effekter av voluntarism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Effekter av voluntarism.

  1. 1. NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Sylwia Jedrzejewska; [2019-02-11]
    Nyckelord :Voluntarism; Effekter av voluntarism; Volontärer; Motives; Tredje sektor; Migration; Integration; Ensamkommande barn;

    Sammanfattning : I samband med flyktingskris år 2015 har ett antal olika initiativ och åtgärder vidtagits i många länder i Europa för att hantera mottagandet och integration av ett stor antal flyktingar. I Sverige, en av tredje sektors organisationer- Räddningsmission i Göteborg driver en ”Fadderverksamhet”, där människor kan vara volontärer, dvs. LÄS MER