Sökning: "Effektivt projektarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Effektivt projektarbete.

 1. 1. Övergång till en projektbaserad organisation : En förändringsresa hos IT-företaget Qsys Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Micaela Lundmark; Madelene Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Projektbaserad organisation; Projekt; Förändringsledning; Projektledning;

  Sammanfattning : Syfte–Studien ämnar undersöka hur arbete i projektform kan implementeras i en mindre organisation inom IT- och mjukvarubranschen. För att besvara studiens syfte utformades två frågeställningar: Hur kan en organisation effektiviseras genom arbete i projekt? Vilka metoder finns det för att effektivisera projektarbete i en organisation?  Metod–En förstudie genomfördes för att ge författarna en bild av studiens problemområde, samt för att forma studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av erfarenheter från dammprojekt : två exempel från Vattenfall Vattenkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Soran Bawa; Johan Berntsson; [2019]
  Nyckelord :experience feedback; project follow up; dams; erosion; dam projects; erfarenhetsåterföring; projektuppföljning; dammar; erosion; dammprojekt;

  Sammanfattning : Arbetet har gjorts i samarbete med Vattenfall Vattenkraft AB under våren 2019. Vattenfall äger och driver anläggningar för produktion av el, däribland genom vattenkraft. Syftet har varit att få inblick i arbetsprocessen vid projektarbete på dammar. LÄS MER

 3. 3. Hur undervisa om agila projekt som arbetsform. : Utbildning i strukturerat och agilt projektarbete med det pedagogiska konceptet organiserade syften.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Per-Arne Forsberg; [2018]
  Nyckelord :organiserade syften; agila metoder; projekt; teknikutvecklingsprocessen; projektutbildning; scrum; kanban; entreprenörskap; projektmodeller;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractDenna uppsats erbjuder en skalbar lektionssekvens som på ett adekvat pedagogiskt sätt introducerar elever på teknisk linje till att anamma dynamiska agila projektarbetsformer som utnyttjas inom näringslivet för att få fram nya produkter och tjänster. Detta är centralt för att uppfylla de krav som finns på teknikutbildningen på gymnasienivån och utgörs av att eleverna ska få förmåga att arbeta tillsammans i projektform för att lösa realistiska problem och sedan använda sig av teknikutvecklingsprocessen för att ta fram användbara lösningar. LÄS MER

 4. 4. PLC&Virtual Commissioning : En studie i verifiering av PLC-logik genom Virtual Commissioning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Steen; [2018]
  Nyckelord :plc; automation; virtual commissioning; hmi;

  Sammanfattning : PLC kan idag vara det mest använda styrsystemet till industriella applikationer. Verifikation av programmerad PLC-logik är av stort värde och kan göras på olika sätt. ÅF Karlstad vill idag börja se över möjligheter till implementering av Virtual Commissioning som ett alternativ till minskning av ledtider. LÄS MER

 5. 5. Integrerad produktutveckling i praktiken Hur graden av förnyelse påverkar struktureringen av projekt

  M1-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :WILLIAM BERGSTRÖM; LUDVIG TEMPELMAN; [2018]
  Nyckelord :Integrerad produktutveckling; centralisation; decentralisation; integrerat arbetssätt;

  Sammanfattning : Konkurrensen i dagens företagsvärld kräver att företag verkligen utmärker sig från mängden. Huvudsakligen finner bolag möjligheten att överträffa sina konkurrenter genom differentiering eller kostnadsminimering. Idag har båda dessa begrepp en klar koppling till produktutveckling. LÄS MER